اخبار


مصاحبه با دکتر سید رسول میرقادری
عضو هیئت علمی مسابقه طراحی نمای برج‌های هزاره سوم گفت: در کشورهای پیشرفته، طراحی نما در ساختمان های بلند یک فن جدید و به عبارتی یک رشتة نو در مهندسی سازه محسوب می شود.

 

  دکتر رسول میرقادری، با اشاره به محاسن برپایی مسابقات معماری گفت:«اصولاً من با برگزاری مسابقه موافق هستم چرا که از طریق برپایی مسابقه، می‌توان ایده های نو را شناسایی کرد.» او بر هماهنگی دقیق بین ساختار مسابقه با دیگر بخش‌های دست‌اندرکار بنا، تاکید کرد و افزود:« مثلاً تفکر پشت پیدایش مسابقه‌ای برای نمای یک بنا، نباید دور و گسسته از خود بنا باشد. چرا که نمی‌شود طراحی نما را از دیگر اجزای تشکیل‌دهنده یک بنا جدا کرد. نما باید با سازه، بنا و تمامی قسمت های شکل‌دهندة یک بنا همراهی داشته باشد

     مشاور عالی سازة برج های هزارة سوم گفت:« این برج‌ها به دلیل هندسه، شرایط اجرایی و شکل مکعب مستطیلی اش، بسیار دست طراحان نما را باز می گذارد تا اندیشة خود را با اتکا بر متریال و تکنیک صحیح، پیاده کنند و نمای خوبی ارائه نمایند. امیدوارم از راه برپایی این مسابقه، اتفاق خوشی برای این بنای شاخص در شهر تهران رخ دهد

 میرقادری، احداث این سازه‌ها را نقطه عطفی در ساخت سازه‌های فلزی در تهران، دانست و گفت:« این سازه از نگاه صنعت، مهندسی و اجرا، جزء اولین مجموعه های مهندسی در ساختار سازه های فلزی بود که در شهر تهران پدیدار شد. و نسبت به دیگر سازه¬های فلزی شهر، از اهمیت بارزی برخوردار است

   رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال‌های 68 تا 70، با اشاره به اهمیت نما، گفت:« هم اکنون در کشورهای پیشرفته، طراحی نما در ساختمان های بلند یک فن جدید و به عبارتی یک رشتة نو در مهندسی سازه محسوب می شود. هر چه ساختمان بلندتر شود، تمامی مسائل آن با ساختمان های کوتاه تر متفاوت می شود. مسائلی چون تکنولوژی، عملکرد، ایمنی، آسایش و غیره. برگزاری این مسابقه هم نشان می‌دهد که کارفرمایان به این اهمیت پی برده‌اند

  عضو هیئت علمی مسابقه طراحی نمای برج‌های هزاره سوم گفت: در کشورهای پیشرفته، طراحی نما در ساختمان های بلند یک فن جدید و به عبارتی یک رشتة نو در مهندسی سازه محسوب می شود.

  دکتر رسول میرقادری، با اشاره به محاسن برپایی مسابقات معماری گفت:«اصولاً من با برگزاری مسابقه موافق هستم چرا که از طریق برپایی مسابقه، می‌توان ایده های نو را شناسایی کرد.» او بر هماهنگی دقیق بین ساختار مسابقه با دیگر بخش‌های دست‌اندرکار بنا، تاکید کرد و افزود:« مثلاً تفکر پشت پیدایش مسابقه‌ای برای نمای یک بنا، نباید دور و گسسته از خود بنا باشد. چرا که نمی‌شود طراحی نما را از دیگر اجزای تشکیل‌دهنده یک بنا جدا کرد. نما باید با سازه، بنا و تمامی قسمت های شکل‌دهندة یک بنا همراهی داشته باشد

 

    مشاور عالی سازة برج های هزارة سوم گفت:« این برج‌ها به دلیل هندسه، شرایط اجرایی و شکل مکعب مستطیلی-اش، بسیار دست طراحان نما را باز می گذارد تا اندیشة خود را با اتکا بر متریال و تکنیک صحیح، پیاده کنند و نمای خوبی ارائه نمایند. امیدوارم از راه برپایی این مسابقه، اتفاق خوشی برای این بنای شاخص در شهر تهران رخ دهد.

 

 میرقادری، احداث این سازه‌ها را نقطه عطفی در ساخت سازه‌های فلزی در تهران، دانست و گفت:« این سازه از نگاه صنعت، مهندسی و اجرا، جزء اولین مجموعه های مهندسی در ساختار سازه های فلزی بود که در شهر تهران پدیدار شد. و نسبت به دیگر سازه های فلزی شهر، از اهمیت بارزی برخوردار است

  رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال‌های 68 تا 70، با اشاره به اهمیت نما، گفت:« هم اکنون در کشورهای پیشرفته، طراحی نما در ساختمان های بلند یک فن جدید و به عبارتی یک رشتة نو در مهندسی سازه محسوب می شود. هر چه ساختمان بلندتر شود، تمامی مسائل آن با ساختمان های کوتاه تر متفاوت می شود. مسائلی چون تکنولوژی، عملکرد، ایمنی، آسایش و غیره. برگزاری این مسابقه هم نشان می‌دهد که کارفرمایان به این اهمیت پی برده‌اند