اخبار


عملیات بتن ریزی ضلع شمالی سازه نگهبان (تراز 0.20+) پروژه میلینیوم 97/07/03
عملیات بتن ریزی سقف تراز 2.80- مربوط به پارکینگ های بخش شمالی سایت پروژه میلینیوم 97/03/30عملیات بتن ریزی سقف تراز 5.70- مربوط به پارکینگ های بخش شمالی سایت پروژه میلینیوم 97/02/20

عملیات بتن ریزی سقف تراز 8.60- مربوط به پارکینگ های بخش شمالی سایت پروژه میلینیوم 96/12/24

عملیات بتن ریزی سقف تراز 11.55- مربوط به پارکینگ های بخش شمالی سایت پروژه میلینیوم 96/10/24

عملیات بتن ریزی فونداسیون سازه پارکینگ (شمال شرقی سایت) و سقف های پارکینگ (شمال غربی سایت) از طبقه 4- تا طبقه همکف 1396/08/04عملیات بتن ریزی فونداسیون سازه پارکینگ در شمال شرقی سایت 1396/08/04ورود سومین محموله پروفیل نمای بلوکC مورخ 95/09/30


ورود دومین محموله پروفیل نمای بلوکC مورخ 95/09/27
ورود محموله پروفیل نمای برج C مورخ 95/09/25
ورود تیرهای سازه نگهبان ضلع شمال برج C


جلسات نمایندگان بلوک Cبلوک B
گزارش پیشرفت عملیات فیزیکی ساختمان نیکان در کرج

نمای جنوبی
نمای شمالی


ورود دستگاه خم کن کامپوزیت نما به پروژه میلینیوم
عملیات بتن ریزی سازه نگهبان ضلع شرق برج C در ترازهای 0.0 و 2.80- و 5.70- و 8.60- در تاریخ 95/04/01


ورود سه تریلر کاشی و سرامیک برای پروژه ملاصدرای کرج (ساختمان نیکان) مورخ 95/03/28

ادامه عملیات نصب باسکی و درپوش های نما در برج A مورخ 95/03/27


قالب بندی سازه نگهبان در تراز 0.0 ضلع شرقی بلوک C
ورود دستگاه برش کامپوزیت به پروژه برای عملیات اجرایی نما
ادامه عملیات نصب Pressure Plate و Golden Cap در وجه شرقی و جنوبی برج A مورخ 95/03/17

دکفراژ ساختمان تاسیسات تراز 70+

رنگ آمیزی سازه نگهبان ضلع شرق برج B و C


ورود محموله سینتر فلکس نما در تاریخ 95/03/05


ادامه عملیات نصب پانل های سینترفلکس و شیشه دوجداره نما در تاریخ 95/03/04
ورود محموله ششم سینتر فلکس نما در تاریخ 95/02/30


ادامه عملیات نصب pressure plate و Golden Cap در وجوه شرقی و جنوبی برج A مورخ 95/02/30
عملیات بتن ریزی نیمه غربی سقف طبقه دوم ساختمان تاسیسات مرکزی مورخ 95/02/26
نصب شیشه و سینترفلکس نما در برج A مورخ 95/02/23
نصب شیشه و سینترفلکس نما در برج A مورخ 20 و 21 اردیبهشت ماه 1395

نصب شیشه و سینترفلکس نما در برج A مورخ 95/02/15نصب شیشه و سینترفلکس نما در برج A مورخ 95/02/09
عملیات اجرای نما در برج A مورخ 95/02/04

ورود چهارمین محموله سرامیک سینتر فلکس نما در تاریخ 95/02/01 و نصب سینتر فلکس و شیشه در نمای برج A


نصب سینتر فلکس و شیشه در نمای برج A
ورود سومین محموله سینتر فلکس نما در تاریخ 95/01/23ورود محموله سینتر فلکس نما در تاریخ 95/01/19